• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam?

1. Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam?

Hài lòng!
Bình thường!
Không hài lòng!